برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 16 فوریه 2019

 • صبح

 • بعد از ظهر

 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • دره‌ ابتکار:
    اپیزود چهار
   • 20:00
   •  
   • بوتسوانا: نبردی برای حفظ گله شیرها
   • 21:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود سه
   • 21:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود چهار
   • 22:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    سقوط آزاد
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود سه
   • 00:00
   •  
   • بوتسوانا: نبردی برای حفظ گله شیرها
   • 01:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود سه
   • 01:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود چهار
   • 02:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    سقوط آزاد
   • 03:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود سه
   • 04:00
   •  
   • بوتسوانا: نبردی برای حفظ گله شیرها
   • 05:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود سه
   • 05:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود چهار
   • 06:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    سقوط آزاد
   • 07:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود سه