برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - سه شنبه, 18 دسامبر 2018

 • صبح

 • بعد از ظهر

 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • خشکسالی:
    جریان پول
   • 20:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 21:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    قانون جذب
   • 21:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    تست استرس
   • 22:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    اسکات کلی فضانورد
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • سال های زندگی پر مخاطره:
    مسابقه با زمان
   • 00:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 01:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    قانون جذب
   • 01:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    تست استرس
   • 02:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    اسکات کلی فضانورد
   • 03:00
   •  
   • سال های زندگی پر مخاطره:
    مسابقه با زمان
   • 04:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 05:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    قانون جذب
   • 05:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    تست استرس
   • 06:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    اسکات کلی فضانورد
   • 07:00
   •  
   • سال های زندگی پر مخاطره:
    مسابقه با زمان