برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 18 نوامبر 2017

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     افسانه ی لندروور
   • 09:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود ۲
   • 10:00
   •  
   • کاسموس:
     آسمانی پر از اشباح
   • 11:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۹
   • 11:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۰
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
     رویارویی های عجیب
   • 13:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    اپیزود ۵
   • 14:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     افسانه ی لندروور
   • 15:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود ۲
   • 16:00
   •  
   • کاسموس:
     آسمانی پر از اشباح
   • 17:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۹
   • 17:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۰
   • 18:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
     رویارویی های عجیب
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • مهاجرت ها:
    در مسیر شکارچی
   • 20:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
     انسان شگفت آور
   • 21:00
   •  
   • کاسموس:
     عمیق تر، عمیق تر، بازهم عمیق تر
   • 22:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۱
   • 22:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۲
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    اپیزود ۱
   • 00:00
   •  
   • کاسموس:
     عمیق تر، عمیق تر، بازهم عمیق تر
   • 01:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۱
   • 01:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۲
   • 02:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    اپیزود ۱
   • 03:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
     انسان شگفت آور
   • 04:00
   •  
   • کاسموس:
     عمیق تر، عمیق تر، بازهم عمیق تر
   • 05:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۱
   • 05:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۱۲
   • 06:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    اپیزود ۱
   • 07:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
     انسان شگفت آور