برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - سه شنبه, 26 مارس 2019

 • صبح

 • بعد از ظهر

 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • دره‌ ابتکار:
    اپیزود یک
   • 20:00
   •  
   • مرگبارترین‌های جهان:
    پادشاهان شمال
   • 21:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هفت
   • 21:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هشت
   • 22:00
   •  
   • قهرمانان نت‌جئو:
    داین فوسی ـ نیمه تاریک کوه
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار
   • 00:00
   •  
   • مرگبارترین‌های جهان:
    پادشاهان شمال
   • 01:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هفت
   • 01:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هشت
   • 02:00
   •  
   • قهرمانان نت‌جئو:
    داین فوسی ـ نیمه تاریک کوه
   • 03:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار
   • 04:00
   •  
   • مرگبارترین‌های جهان:
    پادشاهان شمال
   • 05:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هفت
   • 05:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود هشت
   • 06:00
   •  
   • قهرمانان نت‌جئو:
    داین فوسی ـ نیمه تاریک کوه
   • 07:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار